Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Alle vermelde goederen op de bestelbon zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van Tentenverhuur Joris bvba (hierna: “de verhuurder”) en staan onmiddellijk na de aangegane huurtermijn met het oog op de teruggave zonder enige restrictie vrij ter beschikking van de verhuurder. Indien de huurder, om welke reden ook, meent de eigendom te moeten betwisten en/of er bij de teruggave vertraging zou ontstaan, is de huurder aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die hieruit zou voortvloeien.

2. De huurder dient een verzekering af te sluiten omtrent de gehuurde goederen voor de risico’s brand en storm.

3. De verhuurder heeft het recht de verhuurde tent (en) niet op te bouwen indien hij dit nodig acht. Bijvoorbeeld: in geval van slechte weersomstandigheden of braak liggende gronden met scherpe uitsteeksels.

4. Bij windsnelheden vanaf 85km/uur moeten de tenten en aluminium hal(len) worden ontruimd. Indien de huurder deze regel niet naleeft, zal de verhuurder genoodzaakt zijn officiële diensten zoals brandweer en politie te verwittigen en zullen alle eventuele kosten hieraan verbonden door de huurder gedragen worden.

5. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of beschadigingen aan personen, dieren of goederen, ongeacht wiens eigendom, tijdens het opbouwen of afbreken van de of gedurende de periode waarbinnen de verhuurder goederen door de huurder worden gebruikt en dit ongeacht of de schade plaats vond binnen of buiten het verhuurde goed. Tijdens de werkzaamheden aan de verhuurde goederen is de huurder ten volle aansprakelijk voor de aanwezigen op de bouwplaats en hun gedragingen.

6. De huurder is aansprakelijk voor het in goede staat houden van de gehuurde goederen tot het moment van afbraak.

7. Het is verboden stickers of affiches te kleven aan de gehuurde goederen. Voor het kuisen/ verwijderen van de aangebrachte stickers, affiches of plakresten wordt per zeil € 70.00 in rekening gebracht.

8. De huurder is verantwoordelijk voor de keuze van het terrein. Hij dient de toestanden en de gebruiksvoorwaarden daarvan te kennen alsmede de plaatselijke bouw-, brand- en mogelijke andere voorschriften. De huurder blijft aansprakelijk voor de schade van welke aard ook aangebracht aan het terrein en/of de gehuurde goederen. Het terrein dient tot aan de plaats van opbouw en afbraak van de gehuurde goederen onder alle omstandigheden toegankelijk te zijn met zware vrachtwagens en heftrucks. Indien onmogelijk, zullen de materialen zo dicht mogelijk bij de bouwplaats gelost worden en dient de huurder zelf en op eigen risico in te staan voor verder vervoer van en naar de bouwplaats. Bij afbraak dienen de tent en/of aluminium hal(len) geheel leeg te zijn. Ontstane wachttijden hieruit voortvloeiend, zullen in rekening gebracht worden.

9. De overdracht van het gehuurde goed heeft direct na de opbouw plaats. Bezwaren of aanmerkingen dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de verhuurder.

10. Klachten en/of beschadigingen welke zich voort doen gedurende de huurtijd, bijvoorbeeld door weersinvloeden, dienen onverwijld telefonisch te worden gemeld aan de verhuurder op het nummer 0496/86 07 06 of persoonlijk op het volgende adres: Kolisstraat 16, 3670 Oudsbergen/Meeuwen. Op klachten die de verhuurder pas bereiken na afloop van de huurperiode wordt niet ingegaan.

11. Reparaties van ontstane beschadigingen welke veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of verkeerde handelingen, zullen door de verhuurder in rekening worden gebracht.

12. Indien de huurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd binnen de 6 weken voor de huurdatum, zal de huurder 25% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd zijn.  Bij een vroegtijdig beëindiging binnen de 3 weken is dat 50%, binnen de 2 weken 75%.

13. Betaling heeft plaats zoals op de factuur/bestelbon vermeld. In geval van niet betaling zal een jaarlijkse intrest van 12% van rechtswegeen zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur verschuldigd zijn, alsmede een forfaitaire schadeloosstelling van 15% van het bedrag in hoofdsom met een minimum van € 100.

14. Bij ondertekening van de bestelbon, dient de huurder een voorschot van 25% op het totaalbedrag te betalen. Het overigebedrag wordt betaald na plaatsing van de tent.

15. Indien een (feest)comité als huurder optreedt, wordt de huurovereenkomst slechts bindend indien een onherroepelijke en abstracte bankgarantie, invorderbaar de dag voorgaande aan die van de plaatsing, aan de verhuurder wordt overgemaakt.


16. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Tongeren bevoegd en zal enkel Belgisch recht worden toegepast.